ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden YourVibe

Mevrouw M. Keij handelend onder de naam YourVibe (hierna: YourVibe) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60666455 en is gevestigd aan Prinses Christinalaan 21 (3454AL) te De Meern.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door YourVibe.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: De Diensten die YourVibe aanbiedt, zijn training en coachingstrajecten op een boot waarbij gebruik wordt gemaakt van meditatie en dans.
 6. Dienstverlener: Mevrouw M. Keij handelend onder de naam YourVibe, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: YourVibe.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die YourVibe heeft aangesteld, projecten aan YourVibe heeft verleend voor Diensten die door YourVibe worden uitgevoerd, of waaraan YourVibe een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en YourVibe, alsmede voorstellen van YourVibe voor Diensten die door YourVibe aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door YourVibe waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van YourVibe, elke Overeenkomst tussen YourVibe en Opdrachtgever en op elke dienst die door YourVibe wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal YourVibe aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met YourVibe is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval YourVibe niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. De huisregels van de boot waarvan YourVibe bij de uitvoering van haar Diensten gebruik maakt, zijn overeenkomstig van toepassing op deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan deze huisregels.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door YourVibe gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. YourVibe is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft YourVibe het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor YourVibe gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van YourVibe zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van YourVibe heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan YourVibe te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. YourVibe heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. YourVibe is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Voor de Vibe weekenden gelden annuleringskosten van 50% van de Aanbodsom.
 5. Elke Overeenkomst die met YourVibe wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan YourVibe wordt toegekend, berust bij het bedrijf of bij een individuele persoon die met YourVibe is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij YourVibe met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die YourVibe van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als YourVibe kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover YourVibe ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. Voor de Vibe weekenden gelden annuleringskosten van 50% van de Aanbodsom.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst per direct per e-mail beëindigen.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van YourVibe tegen het overeengekomen tarief. De urenregistratie van YourVibe is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als YourVibe kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is YourVibe nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. YourVibe zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. YourVibe staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan YourVibe de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door YourVibe aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. YourVibe heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is YourVibe niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor YourVibe, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. YourVibe is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt YourVibe Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is YourVibe aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door YourVibe of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft YourVibe recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door YourVibe verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat YourVibe niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. YourVibe is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is YourVibe verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door YourVibe voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. YourVibe kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is YourVibe gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan YourVibe.

Artikel 8 – Adviezen

 1. YourVibe kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal YourVibe de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door YourVibe verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van YourVibe verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien YourVibe wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door YourVibe gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van YourVibe kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal YourVibe schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Coaching en/of Training

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan YourVibe coaching en training verzorgen voor Opdrachtgever.
 2. De inhoud van de door YourVibe aangeboden sessie en de gedurende de sessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal YourVibe de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. Opdrachtgever zal YourVibe schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 4. YourVibe is gerechtigd de sessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er zich extreme weersomstandigheden voordoen die het varen op een boot bemoeilijken. Het staat uitsluitend ter oordeel van YourVibe om de sessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan sessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

 

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. YourVibe is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van YourVibe, YourVibe een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. YourVibe voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden vooraf in rekening gebracht.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door YourVibe ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. YourVibe is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van YourVibe.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. YourVibe gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal YourVibe de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van YourVibe verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever YourVibe tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien YourVibe op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. YourVibe heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor YourVibe gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. YourVibe is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. YourVibe is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om YourVibe te vergoeden voor elk financieel verlies dat YourVibe lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. YourVibe is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van YourVibe wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van YourVibe, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan YourVibe zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van YourVibe of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van YourVibe buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. YourVibe is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van YourVibe alleen geacht te bestaan indien YourVibe dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van YourVibe, is YourVibe uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever YourVibe binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en YourVibe deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat YourVibe in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door YourVibe leidt tot aansprakelijkheid van YourVibe, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens YourVibe. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. YourVibe sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. YourVibe is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart YourVibe voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door YourVibe geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van YourVibe.
 6. Enige door YourVibe opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van YourVibe.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van YourVibe is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van YourVibe opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van YourVibe. YourVibe is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is YourVibe nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in YourVibe haar eigen advies.
 9. YourVibe is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de (gehuurde) locatie.
 10. YourVibe staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens YourVibe verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van YourVibe vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij YourVibe binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van YourVibe.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. YourVibe en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan YourVibe bekend gemaakt is en/of op andere wijze door YourVibe is verkregen.
 2. Indien YourVibe op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en YourVibe zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is YourVibe niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door YourVibe aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van YourVibe vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal YourVibe vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van YourVibe is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen YourVibe en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van YourVibe waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij YourVibe en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van YourVibe worden overgedragen aan Opdrachtgever, is YourVibe gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van YourVibe rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YourVibe. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door YourVibe opgeleverde zaken, dient YourVibe expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van YourVibe rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan YourVibe verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan YourVibe zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart YourVibe van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart YourVibe voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart YourVibe voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan YourVibe verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van YourVibe of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn diensten is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@YourVibe.nu met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil YourVibe de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. YourVibe zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

(nota bene; Opdrachtgever wordt nadrukkelijk verzocht om in gesprek te gaan bij ontevredenheid zodat dit open besproken kan worden en dit gezamenlijk kan worden opgelost)

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen YourVibe en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. YourVibe heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen YourVibe en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

De Meern, 12 juli 2021